کلمه جو
صفحه اصلی

شوم اختری

فرهنگ فارسی

بد اختری بد بختی .

لغت نامه دهخدا

شوم اختری. [ اَ ت َ ] ( حامص مرکب ) بداختری. بدبختی.


کلمات دیگر: