کلمه جو
صفحه اصلی

شوهر نارسیده

فرهنگ فارسی

زن شوی ناکرده و باکره و دوشیزه

لغت نامه دهخدا

شوهرنارسیده. [ ش َ / شُو هََ نا رَ / رِ دَ / دِ ] ( ن مف مرکب ) زن شوی ناکرده و باکره و دوشیزه. ( ناظم الاطباء ).


کلمات دیگر: