کلمه جو
صفحه اصلی

عمر خاص

فرهنگ فارسی

لقب جرجیس پیغمبر که کافران سه بار او را کشتند و باز زنده شد

لغت نامه دهخدا

عمر خاص. [ ع ُ رِ ] ( اِخ ) لقب جرجیس پیغمبر که کافران سه بار او را کشتندو باز زنده شد. ( از آنندراج ). رجوع به جرجیس شود.


کلمات دیگر: