کلمه جو
صفحه اصلی

رکاب در

فرهنگ فارسی

بخشی پایینی جادری


فرهنگستان زبان و ادب

{door sill, door step} [قطعات و مجموعه های خودرو] بخشی پایینی جادری


کلمات دیگر: