کلمه جو
صفحه اصلی

معاون فرماندار

فارسی به انگلیسی

lieutenant governor

مترادف و متضاد

lieutenant governor (اسم)
معاون فرماندار، نایب الحکومه

دانشنامه عمومی

معاون فرماندار (ایالات متحده آمریکا). در ایالات متحده آمریکا، ۴۵ تا از ۵۰ ایالت آمریکا دارای منصب معاون فرماندار هستند از جمله دو ایالتی که در آنها رئیس منتخب سنای ایالتی در چنان مقامی فعالیت می کند. در بیشتر موارد، معاون فرماندار بالاترین مقام ایالت پس از فرماندار است، و در غیاب او یا ناتوانی او در انجام وظیفه، کار او را انجام می دهد. در صورت مرگ، استعفا یا برکناری فرماندار، معاون او معمولاً فرماندار می شود.


کلمات دیگر: