کلمه جو
صفحه اصلی

دلمه کردن

فارسی به انگلیسی

curdle, stuff

فارسی به عربی

تخثر

مترادف و متضاد

curdle (فعل)
بستن، دلمه شدن، دلمه کردن

coagulate (فعل)
بستن، سفت شدن، لخته شدن، دلمه کردن، ماسیدن

فرهنگ فارسی

کلچانیدن . بسته کردن .

لغت نامه دهخدا

دلمه کردن. [ دَ ل َ م َ / م ِ ک َ دَ ] ( مص مرکب ) کلچانیدن. بسته کردن : دلمه کردن کودک شیرخوار شیر را؛ قی کردن او شیر را مانند پنیر. ( یادداشت مرحوم دهخدا ).


کلمات دیگر: