کلمه جو
صفحه اصلی

تنگ اسب

فارسی به انگلیسی

surcingle


فارسی به عربی

طوق

مترادف و متضاد

bellyband (اسم)
تنگ اسب

girth (اسم)
تنگ اسب، بست، ابعاد، بست آهنی و چرمی، قطر شکم

surcingle (اسم)
تنگ اسب، تنگ ورشو، چرم زیر تنگ، کمربند اسقفان و کشیشان


کلمات دیگر: