کلمه جو
صفحه اصلی

میان منزل

فارسی به انگلیسی

intermediate stage, link


فرهنگ فارسی

موقفی میان دو منزل از منازل راه که در آن توقف کمتری کنند .

لغت نامه دهخدا

میان منزل. [ م َ زِ ] ( اِ مرکب ) موقفی میان دو منزل از منازل راه که در آن توقف کمتری کنند. میان دو مرحله یا منزل برای صرف طعام یا رفع ماندگی. ( از یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: