کلمه جو
صفحه اصلی

امان اوردن

فرهنگ فارسی

( امان آوردن ) زنهار خواستن

لغت نامه دهخدا

( امان آوردن ) امان آوردن. [ اَ وَدَ ] ( مص مرکب ) زنهار خواستن. رجوع به اَمان شود.


کلمات دیگر: