کلمه جو
صفحه اصلی

نصار

فرهنگ اسم ها

اسم: نصار (پسر) (عربی) (مذهبی و قرآنی) (تلفظ: nassār) (فارسی: نصّار) (انگلیسی: nassar)
معنی: بسیار یاری رسان به دیگران

فرهنگ فارسی

جمع ناصر است .

لغت نامه دهخدا

نصار. [ ن َص ْ صا ] ( اِخ ) یکی از طوایف بنی کعب خوزستان است این طایفه شامل عشایر یعوره و مفالی است که در اهواز و بوشهر بسر می برند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 90 شود.

نصار. [ ن ُص ْ صا ] ( ع ص ، اِ ) ج ِ ناصر. رجوع به ناصر شود.

نصار. [ ن َص ْ صا ] (اِخ ) یکی از طوایف بنی کعب خوزستان است این طایفه شامل عشایر یعوره و مفالی است که در اهواز و بوشهر بسر می برند. رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص 90 شود.


نصار. [ ن ُص ْ صا ] (ع ص ، اِ) ج ِ ناصر. رجوع به ناصر شود.


پیشنهاد کاربران

نصّار به معنی ناصر کننده ( یاری کننده ) کسانی که در یاری ونصرت تلاش بزرگ انجام میده


کلمات دیگر: