کلمه جو
صفحه اصلی

افعال قلوب

فرهنگ فارسی

آنچه از دل سر زند اعمال نفسانی مانند علم اراده طلب و نظائر آن .

لغت نامه دهخدا

افعال قلوب. [ اَ ل ِ ق ُ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) آنچه از دل سر می زند. اعمال نفسانی مانند: علم ، اراده ، طلب و نظائر آن. || در اصطلاح علم نحو از علوم ادب عرب افعال زیر: ظننت ، حسبت ، زعمت ، علمت ، رأیت ، وجدت و خلت را گویند. این افعال را، افعال شک و یقین نیز گویند. و وجه تسمیه آنها به افعال قلوب آشکار است زیرا همه معنای قلبی دارند، لیکن وجه تسمیه آنها به افعال شک و یقین روشن نیست زیرا هیچکدام بر شک یعنی تساوی احتمال طرفین دلالت ندارند و ممکن است مقصود از شک احتمال راجح یعنی ظن باشد. بهرحال همه این افعال برثبوت برای چیز دیگر بر صفت معین دلالت دارد. و بهمین جهت دو مفعول دارد و مفاد آن اعلام حصول امری است برای امری دیگر بیقین یا بظن بحسب اختلاف معانی افعال مزبور، زیرا بعض این افعال بر علم و ظن دلالت دارد. و فرق دو مفعول افعال مزبور با دو مفعول افعال دو مفعولی دیگر مانند: اعطیت ، در این است که مفعول دوم این افعال همان مفعول اول است ( یعنی مدخول آنها مبتدا و خبر است ) و مفعول اول در مانند اعطیت ، عین مفعول اول نیست. خلاصه آنکه افعال قلوب از نواسخ مبتدا و خبر هستند و آن دو را که بواقع یک چیز است منصوب می سازد. و دیگر افعال دو مفعولی بر مبتدا و خبر درنیایند و مفعول اول و دوم آنها دو چیز ممتاز و جدا هستند. ( از کشاف اصطلاحات الفنون ). || کارهای قلب یا اعمال نفسانی از قبیل علم ، لذت ، الم ، اراده و نظایر آن. رجوع به قلوب ( افعال ) و خاندان نوبختی 174 شود.


کلمات دیگر: