کلمه جو
صفحه اصلی

بحمدالله

فرهنگ فارسی

( جمله بستایش خدای سپاس خدایرا ستایش خدایرا یزدان ار سپاس : (( کثرت شوکت مواکب حضرت خلافت بحمدالله در عرصه بساط غبرائ شایعاست . ) ) بحمدالله والمنه . سپاس خدایرا ومنت ازو : (( گرم صد لشکر از خوبان بقصد دل کمین سازند بحمدالله والمنه بتی لشکریان شکن دارم . ) ) ( حافظا )
بشکر خداوند در موقع شکر استعمال میشود .

فرهنگ معین

(بِ حَ دِ لْ لا ) [ ع . ] (شب جم . ) سپاس خدای را، ستایش خدای را. ، ~والمنة سپاس خدای را و منت از او.

فرهنگ عمید

کلمه ای که در مقام شکرگزاری گویند، به ستایش خدا، شکر خدا را، سپاس خدای را.

پیشنهاد کاربران

شکر خدا

به سپاس از خدا

تشکر از خداوند

شکر خدا. تشکر کردن از پروردگار

به ستایش خدا

معنی بینهایت کاملتر =خدارا سپاس

شکر خداوند_سپاس از خداوند


کلمات دیگر: