کلمه جو
صفحه اصلی

چلفتی

فرهنگ فارسی

( صفت ) دست و پا چلفتی . بیعرضه نا لایق بی دست و پا.

فرهنگ معین

(چُ لُ ) (ص . ) (عا. ) دست و پا چلفتی : بی عرضه ، نالایق ، بی دست و پا.

لغت نامه دهخدا

چلفتی. [ چ ُ ل ُ ] ( ص ) در تداول عامه ، چون به دنبال دست و پاآید ( دست و پا چلفتی ) معنی بی عرضه و نالایق و بی دست و پا دهد، چنانکه گویند: فلان کس دست و پا چلفتی است ، یعنی عرضه و لیاقت انجام کاری را ندارد.

فرهنگ عمید

بی دست وپا و بی عرضه و نالایق، بیکاره، پخمه.

پیشنهاد کاربران

پخمه، شلخته، بی عرضه، کسی که در امورش ناتوان و بی عرضه باشد.


کلمات دیگر: