کلمه جو
صفحه اصلی

چشم غره

فارسی به انگلیسی

giaring, glare


dirty look, glare


dirty look, glare, giaring

فرهنگ فارسی

( اسم ) ۱ - نگاه خشم آلود . ۲ - تهدید تخویف .
نگاه خشم آلود، نگاه ازروی خشم وغضب

فرهنگ معین

( ~. غُ رِ ) (عا. ) (اِمر. ) نگاه خشم - آلود. تهدید، تخویف .

لغت نامه دهخدا

چشم غره. [ چ َ / چ ِ غ ُرْ رَ / رِ ] ( اِ مرکب ) چشم غله. رجوع به چشم غُلَّه شود.

فرهنگ عمید

چشم آغیل، نگاه خشم آلود، نگاه از گوشۀ چشم از روی خشم و غضب.

پیشنهاد کاربران

Stink eye


کلمات دیگر: