کلمه جو
صفحه اصلی

سجانیدن

فرهنگ معین

(سَ دَ ) (مص م . )سرد کردن چیزهای گرم .

لغت نامه دهخدا

سجانیدن. [ س َ / س ِ دَ ] ( مص ) ( از: سجان = سجام + یدن ، پسوند مصدری ) مصدر لازم آن سجیدن. ( حاشیه برهان قاطع چ معین ). سرد کردن چیزهای گرم. ( برهان ) ( آنندراج ). نیک سرد شدن و نیک سرد کردن. ( شرفنامه منیری ).

فرهنگ عمید

= شجانیدن

شجانیدن#NAME?کلمات دیگر: