کلمه جو
صفحه اصلی

غزل طراز

فرهنگ فارسی

( صفت ) شاعر غزل گوی .

فرهنگ معین

( ~ . طَ ) [ ع - فا. ] (ص فا. ) غزل - گوی .

لغت نامه دهخدا

غزل طراز. [ غ َ زَ طَ ] ( نف مرکب ) شاعر. ( آنندراج ) ( مجموعه مترادفات ص 219 ).


کلمات دیگر: