کلمه جو
صفحه اصلی

ماهیچه سختاک

فرهنگ فارسی

وضعیتی که در آن بافت ماهیچه سخت می‌شود


فرهنگستان زبان و ادب

{myosclerosis} [علوم پایۀ پزشکی] وضعیتی که در آن بافت ماهیچه سخت می شود


کلمات دیگر: