کلمه جو
صفحه اصلی

نازایا

فرهنگ فارسی

در صرف، ویژگی صورت‌ها و الگوها و قواعدی که برای ساخت صورت‌های جدید، دیگر به کار نمی‌روند


فرهنگستان زبان و ادب

{unproductive, non-productive} [زبان شناسی] در صرف، ویژگی صورت ها و الگوها و قواعدی که برای ساخت صورت های جدید، دیگر به کار نمی روند


کلمات دیگر: