کلمه جو
صفحه اصلی

لوده وار

مترادف و متضاد

clownish (صفت)
لوده وار، دارای رفتار زمخت و بدون اداب

فرهنگ فارسی

منسوب به لوده


فرهنگستان زبان و ادب

{buffoonish} [هنرهای نمایشی] منسوب به لوده


کلمات دیگر: