کلمه جو
صفحه اصلی

سزار


مترادف سزار : امپراطور روم ، قیصر

متضاد سزار : کسرا

فارسی به انگلیسی

caesar, kaiser

Caesar, Kaiser


مترادف و متضاد

امپراطور (روم)، قیصر ≠ کسرا


فرهنگ فارسی

ژول سزار ( قیصر یولیوس ) پاتریسین رومی ( و.۱٠۱ - مقت.۴۴ ق م. ) . وی یکی از افراد قبیله مشهور ژانس ژولیا بود که خود را از نسل زهره میدانست . عمه اش زن ماریوس و خود داماد سینا بود و برای مجادله با سنای رم از همه کس مناسبتر بنظر میامد . سیلا گفته بود : [[ این جوان لیاقت چنذد ماریوس را دارد.]] با اینکه سزار در ظاهر جزبعیاشی و خود آرایی و ادبیات علاقه نداشت و بی اندازه جاه طلب بود روزی او رادیدند که از خواندن ترجمه احوال اسکندر گریه میکند و میگوید :(( در سن و سال من عالم را مسخر کرد و من هنوز کاری نکرده ام . ) ) وی هوشی تند و نافذ جاذبه ای فریبنده و جالب محبت فصاحتی مقنع و در زیر ظاهر لطف آمیز و ملایم قدرتی شکست ناپذیر داشت . او میتوانست بدلخواه خود خطیب نویسنده و مرد لشکر و کشور باشد . از روزی که پای بمیدان سیاست نهاد همه وسایل را برای ممتاز ساختن خویش و رسیدن باولین مرتبه تشخیص بکار انداخت . در سال ۶۵ ق م. که ۳۵ سال داشت و بریاست شهرداری انتخاب شد چند میلیون از کراسوس قرض کرد و برای ملت بازیهای باشکوه و جشنهای نادیده و ناشنیده ترتیب داد . پس از آن علی رغم سنا بمقام پونتیف کبیر منصوب گردید و عاقبت برای درهم شکستن مخالفت سنا با توافق نظر کراسوس مواضعه کاتیلینا را تقویت کرد . شخص اخیر از رجال معروف و فاسد و آدم کش دوره سیلا بود . او درصدد بود در صورت لزوم با قوه قهریه حکومت را بدست آورد و اقدماتی شدید کرد اما سیسرون جمهوری را نجات داد . مع هذا خطری دیگر اساس جمهوریت را تهدید میکرد . پمپئوس که بواسطه فتوحات خویش مغرور شده بود از آسیا وارد شد . سزار که در اسپانیا والی بود برم مراجعت کرد و کراسوس و پمپئوس را بهم نزدیک ساخت و هرسه برای استیلا بر حکومت جمهوری متفق گشتند و بدین طریق اولین تریومویرا ( اتحاد رجال ثلاث ) تشکیل یافت . نتیجه فوری این اتحاد انتخاب سزار بمقام کنسولی بود ( ۵۹ ق م. ) . وی در مدت زمامداری خویش مانند رئیس و صاحب یگانه حکومت میکرد و بنظامات و قوانین اساسی وقعی نمیگذاشت. روزی یکی از دشمنانش (( کاتن ) ) اصرار داشت در فروم ضد وی نطق کند حکم کرد او را از کرسی خطابه پایین کشند . سزار آنچه را میخواست بتصویب ملت رسانید : تصدیق اقدامات پمپئوس در مشرق قانون اراضی برای واگذاری زمین بکسانی که سه فرزند یا بیشتر دارند قانونی در خصوص اداره ایالات . سزار بیش از همه افتخارات نظامی و فرماندهی کل سپاهیان را آرزو داشت . بنابراین بعنوان وکالت کنسول برای مدت پنج سال ایالت جنوب آلپ و ناربنز باو مفوض گردید و قبل از حرکت از رم سزار خود را با کراسوس و پمپئوس محکمتر ساخت . پسر یکی از آنان را همراه برد و دختر خود را بدیگری داد . آنگاه سه همدست مزبور اشخاصی را که بوفاداری ایشان اطمینان داشتند بدرجه کنسولی رسانیده و کلدیوس - یکی از دوستان سزار - را برای تریبون انتخاب کردند و عاقبت برای ضعیف کردن حزب طرفدار سناکاتن را بجزیره قبرس مامور و از رم دور کردند و سیسرون ببهانه اینکه در قتل شرکای جرم کاتیلینا بصورت نامشروع و غیر قانونی عمل کرده تبعید شد . بنابرین سزار با فراغت خاطر بطرف گل حرکت کرد ( بهار سال ۵۸ ق م. ) . وی گل را تسخیر کرد و تا سال ۵۱ آن سرزمین را بکلی تحت سلطه خویش در آورد . درین زمان در روم هرج و مرج ایجاد شد . پمپئوس و کراسوس بار دیگر بسزار نزدیک شدند و ملاقاتی بین ایشان در لوک صورت گرفت و روابط خود را محکمتر کردند و قرار برین شد که پمپئوس و کراسوس در سال ۵۵ به کنسولی انتخاب شوند و تا ۵ سال حکومت اسپانیا باولی و حکومت سوریه بدومی تفویض شود همچنین حکمرانی سزار در گل ۵ سال دیگر تمدید گردد . با وجود مخالفت شدید کاتن ملت تصمیمات متخذ در لوک را تصویب کرد . پمپئوس بواسطه اقداماتی که بعد کرد بتنهایی بمقام کنسولی روم رسید و فرمانفرمای مالک رقاب گردید و روابط بین او و سزار قطع شد . سزار با جرات و سرعت صاعقه آسا بسوی رم رهسپار گردید و با اینکه مطابق قانون حق نداشت از سر حد قلمرو خود - یعنی نهر روبیکن - تجاوز کند در یکی از شبهای ژانویه ۴۹ از رود مزبور گذشت و وارد ایتالیا شد . پمپئوس که تازه بتجیهز قشون شروع کرده بود بطرف (( برند ) ) عقب نشسته از آنجا سوار کشتیی شد و بسمت یونان رفت . کنسولها و اکثریت سنا با او رفتند . از ترس سزار همه جمهوری طلبان حتی کاتن طرف پمپئوس را گرفتند . سزار بدون خونریزی صاحب اختیار رم و همه ایتالیا شد و نخست سپاهیانی را که همدستان پمپئوس در اسپانیا جمع آوری کرده بودند در (( لریدا ) )شکست داد . پس از مراجعت بایتالیا با سپاهیان خود در بحبوحه زمستان از آدریاتیک گذشت و در اپیر پیاده شد ( ژانویه ۴۸ ) و عاقبت در جنگ فارسال بر پمپئوس فایق آمد و سردار اخیر فرار کرد و بمصر رفت . سزار بتعقیب او پرداخت و در مصر شنید که او را وزرای مصری بقتل رسانیده اند . وی برای استقرار مصر که تحت الحمایه حقیقی روم بود در اسکندریه توقف کرد . در آن هنگام پادشاه جوان مصر بطلمیوس دوازدهم و خواهرش کلئوپاتر بر سر تخت و تاج منازعه داشتند . سزار از کلئوپاتر طرفداری کرد . آنگاه از مصر بجانب آسیای صغیر که در آنجا فارناس پسر میتریدات ( مهرداد ) دوباره خصومت آغاز کرده بود عازم گردید و بسرعت شورش را فرو نشاند و چون در غیبت وی هواخواهان پمپئوس و جمهوری طلبان در افریقا لشکری فراهم کرده باژوبا پادشاه [[ نمیدی ]] متحد شده بودند سزار پیشدستی کرده بساحل تونس پیاده شد و طرفداران پمپئوس را نزدیک شهر تاپسوس مغلوب کرد ( ۴۶ ق م. ) سپس لابینوس معاون سابق خود او که با دو پسر پمپئوس باسپانیا رفته موقع خود را محکم کرده بود مورد تعقیب سزار واقع و مغلوب شد ( ۴۵ ق م. ) سزار در صدد بر آمد که جمهوریت را بسلطنت مبدل کند . سنا بکلی اهمیت خود را از دست داد و سزار قوانین لازم را وضع کرده عمال را بمیل خود انتخاب میکرد . در یکی از اعیاد ملی موقعی که مارکوس آنتونیوس کنسول جقه سلطنت را بسزار تقدیم کرد جز چند تن از همدستان وی کسی اظهار مسرت نکرد . چون سزار بعدم رضایت آنرا از خود دور ساخت صدای کف زدن و تحسین مانند رعد بلند شد . جمهوری خواهان برای نجات جمهوری و قتل سزار توطئه کردند و بریاست کاسیوس معاون کراسوس و بروتوس برادرزاده باتقوای کاتن مواضعه کردند . بروتوس تردید داشت زیرا از سزار محبت بسیار داده بود اما بر اثر فشار جمهوری طلبان مجبور بشرکت شد . آنان تصمیم گرفتند سزار را روز عید مریخ ( ۱۵ مارس ۴۴ ) در سنا بقتل رسانند . وی که از روی بی اعتنایی در محافظت خود کوتاهی میکرد بسنا آمد و کشته شد .
قیصر، پادشاه، عنوان پادشاهان قدیم روم
( اسم ) عنوان امپراطور روم قیصر .
ده از دهستان سر دشت شهرستان دزفول

فرهنگ معین

(س ) [ فر. ] (اِ. ) عنوان امپراتوران روم .

لغت نامه دهخدا

سزار. [ س ِ ] ( اِخ ) ژول. سردار معروف رومی که از سال 44 تا 101ق.م. در رم حکومت کرد. وی مردی فصیح با قدرت و باسیاست بود. در تمام جنگها و ستیزه ها که کرد فائق شد.

سزار. [ س ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان سردشت شهرستان دزفول. دارای دویست تن سکنه است. آب از چشمه و محصول آنجا غلات ، انجیر، انار و ساکنین از طایفه عشایر بختیاری میباشد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6 ).

سزار. [ س ِ ] (اِخ ) ژول . سردار معروف رومی که از سال 44 تا 101ق .م . در رم حکومت کرد. وی مردی فصیح با قدرت و باسیاست بود. در تمام جنگها و ستیزه ها که کرد فائق شد.


سزار. [ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان سردشت شهرستان دزفول . دارای دویست تن سکنه است . آب از چشمه و محصول آنجا غلات ، انجیر، انار و ساکنین از طایفه عشایر بختیاری میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).


فرهنگ عمید

عنوان پادشاهان قدیم روم، قیصر.

دانشنامه عمومی

سِزار (در لاتین: CÆSAR) لقبی برای امپراتوران روم است. این لقب در اصل نام خانوادگی گایوس ژولیوس سزار بود و در حدود ۶۸/۶۹ میلادی معنی این نام عوض شده و تبدیل به یک لقب شاهنشاهی شد. سال ۶۸/۶۹ را اصطلاحاً "سال چهار امپراتور" می نامند.
در فارسی واژه قیصر نیز به همین معنا بکار می رود.
در زمان امپراتوری بیزانس، این لقب به نزدیکان امپراتور هم اطلاق می شد، به عنوان مثال بارداس دایی میخائیل سوم این لقب را گرفته بود.

دانشنامه آزاد فارسی

سِزار (Caesar)
(یا: قِیصَر) نام خانوادگی یولیوس سِزارو لقب امپراتوران بعد. نخست نوۀ خواهر و پسرخواندۀ یولیوس سِزار، یعنی اوکتاویانوس، امپراتور اوگوستوسآینده، این لقب را بر خود نهاد. از آن پس، «سزار» به نام خانوادگی امپراتور و جانشینانش تبدیل شد. وقتی که نرون، امپراتور روم، آخرین عضو خاندان یولیو ـ کلودین، درگذشت، همۀ جانشینانش از گالبابه بعد، قیصر نامیده شدند. بدین ترتیب آنچه زمانی نام خانوادگی بود به لقب تبدیل شد. هادریان (۱۱۷ ـ ۳۸ پ م) روشی را پایه گذاشت که به موجب آن لقب سِزار برای کسی به کار می رفت که آشکارا وارث تاج و تخت امپراتوری بود. القاب تِزاردر روسیه و کایزردر آلمان از همین لفظ گرفته شده اند. تلفظ لاتینی این نام «کایْسار» است که در زبان عربی به صورت قیصر درآمده و همین ضبط در فارسی به کار می رود. سزار تلفظ فرانسه آن است.

پیشنهاد کاربران

رود سزار در لرستان
در کنار این رود لشکر روم از ساسانیان شکست خورد
منطقه روم اشکان در لرستان ::به معنی جایی که رومی ها
شکست خوردند

به معنای سردار . سزار لاقاب ژولیوس امپراتوری روم

سزار : رودخانه سزار یکی از رودخانه های دایمی و پر آب استان لرستان است. این رودخانه که سرشاخه اصلی رود دز در خوزستان است از مناطق کوهستانی الیگودرز ، ازنا ، دورود ، اشترینان و بروجرد سرچشمه می گیرد.

رودخانه سزار از به هم پیوستن دو رودخانه ماربُره و رودخانه تیره در شهر دورود تشکیل می شود که از این محل تا ایستگاه تنگ پنج که با رودخانه بختیاری تلاقی می کند سزار نامیده می شود. این رودخانه در پایین دست ( در استان خوزستان ) رودخانه دز نامیده می شود و سد بزرگ دز روی این رودخانه ساخته شده است.

رودخانه سزار در طول مسیر خود از کنار راه آهن سراسری ایران عبور می کند و و به سمت جنوب ایران سرازیر می شود.

سزار:عنوان امپراتوران روم.


کلمات دیگر: