کلمه جو
صفحه اصلی

تشریف داشتن


مترادف تشریف داشتن : حضورداشتن، بودن، هستن، شرفیاب شدن

فارسی به انگلیسی

to be or stay

مترادف و متضاد

۱. حضورداشتن
۲. بودن، هستن
۳. شرفیاب شدن


دانشنامه عمومی

حضور داشتن . این کلمه را از جهت اکرام و احترام گویند:فلان در آن مجلس تشریف داشتند که این حادثه پیش آمد. - || حرمت داشتن . فخر داشتن . بزرگی داشتن:تشریف شهادت ز دم تیغ تو داریم فرض است در ارواح طواف جسد ما. طالب آملی (از آنندراج ).کلمات دیگر: