کلمه جو
صفحه اصلی

نفس اخر


برابر پارسی : ( نفس آخر ) واپسین دم

فارسی به انگلیسی

expiration

فرهنگ فارسی

( نفس آخر ) آخر نفس ٠ دم واپسین ٠ نفس باز پس ٠ نفس باز پسین ٠ نفسس وا پسین ٠

لغت نامه دهخدا

( نفس آخر ) نفس آخر. [ ن َ ف َ س ِ خ ِ ] ( ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) آخر نفس. دم واپسین. نفس بازپس. نفس بازپسین. نفس واپسین.
- تا نفس آخر ؛تا دم مرگ. تا واپسین نفس :
داد بگسترد و ستم درنبشت
تا نفس آخر از آن برنگشت.
نظامی.


کلمات دیگر: