کلمه جو
صفحه اصلی

علی نمراوی

فرهنگ فارسی

ابن محمد بن عیسی دمشقی محلی نمراوی شافعی مشهور به قطبی و ملقب به علائ الدین

لغت نامه دهخدا

علی نمراوی. [ ع َ ی ِ ن َ م ِ ] ( اِخ ) ابن محمدبن عیسی دمشقی محلی نمراوی شافعی. مشهور به قطبی و ملقب به علاءالدین. رجوع به علی قطبی شود.


کلمات دیگر: