کلمه جو
صفحه اصلی

روز درنگ

فرهنگ فارسی

کنایه از روز قیامت است

لغت نامه دهخدا

روز درنگ. [ زِ دِ رَ ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) کنایه از روزقیامت است. ( برهان قاطع ) ( از آنندراج ) :
کجا دیزه تو چمد روز جنگ
شتاب اندر آرد بروزدرنگ.
فردوسی.


کلمات دیگر: