کلمه جو
صفحه اصلی

کسبرو

فرهنگ فارسی

بیخ رستنی هندیست که در آبها مثل نیلوفر بروید.

لغت نامه دهخدا

کسبرو. [ ک َ س ِ ] ( اِ ) بیخ رستنی هندی است که در آبها مثل نیلوفر بروید. ( یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: