کلمه جو
صفحه اصلی

علی جرباذقانی

فرهنگ فارسی

ابن هبه الله بن علی بن هبه الله بن جعفر عجلی جرباذقانی بغدادی مشهوربه ابن ماکولا و ملقب به سعد الملک ومکنی به ابو نصر

لغت نامه دهخدا

علی جرباذقانی. [ ع َ ی ِ ج ُ ] ( اِخ ) ابن هبةاﷲبن علی بن هبةاﷲبن جعفر عجلی جرباذقانی بغدادی ، مشهور به ابن ماکولا وملقب به سعدالملک و مکنّی به ابونصر. رجوع به ابن ماکولا ( ابونصر علی... ) و علی ( ابن هبةاﷲبن... ) شود.


کلمات دیگر: