کلمه جو
صفحه اصلی

حقی نازلی

فرهنگ فارسی

محمد حقی بن علی بن ابراهیم از ایالت ایدین کوزل از نویسندگان است

لغت نامه دهخدا

حقی نازلی. [ ح َق ْ قی ی ِ ] ( اِخ ) محمد حقی بن علی بن ابراهیم ( متوفای 1301 هَ. ق. ) از ایالت ایدین کوزل حصارَ، از نویسندگان است. او راست : 1- اسباب القوه من احسان القدرة فی آداب الاکل و الشرب. 2- البدور المسفرة من وجوه الاحادیث الواردة فی اتساع المغفرة، که در باب حدیث است. 3- خزینةالاسرار، جلیلةالاذکار در تصوف. 4- مفزع الخلائق ، منبعالخلائق. 5- مجموعه ای مشتمل بر چند رساله. ( از معجم المطبوعات ).


کلمات دیگر: