کلمه جو
صفحه اصلی

دغا باختن

فرهنگ فارسی

حیله کردن در بازی قمار .

لغت نامه دهخدا

دغا باختن. [ دَ ت َ ] ( مص مرکب ) حیله کردن در بازی قمار :
چو نقش حریفی شگفت آیدش
دغا باختن در گرفت آیدش.
نظامی.


کلمات دیگر: