کلمه جو
صفحه اصلی

بهزان

فرهنگ فارسی

موضعی است نزدیک ری و گویند ری قدیم آنجا بوده و مردم آنجا به موضع امروزی نقل مکان کرده اند و اکنون خرابه های آن باقی است و تا شهر ری شش فرسخ فاصله دارد

لغت نامه دهخدا

بهزان. [ ب ِ ] ( اِخ ) موضعی است نزدیک ری وگویند ری قدیم آنجا بوده و مردم آنجا به موضع امروزی نقل مکان کرده اند و اکنون خرابه های آن باقی است و تا شهر ری شش فرسخ فاصله دارد. ( از معجم البلدان ).

پیشنهاد کاربران

بهتر از آن


کلمات دیگر: