کلمه جو
صفحه اصلی

صمغ الانجدان

فرهنگ فارسی

( اسم ) صمغ انگدان
به صمع انجدان

لغت نامه دهخدا

صمغالانجدان. [ ص َ غُل ْ اَ ج ُ ] ( ع اِ مرکب ) رجوع به صمغ انجدان شود.


کلمات دیگر: