کلمه جو
صفحه اصلی

ژرمانی

فرهنگ فارسی

کشور عظیمی در اروپا که امروز آنرا آلمان مینامیم
نام قسمت بزرگی از اروپای قدیم و کشور آلمانی کنونی .

لغت نامه دهخدا

ژرمانی. [ ژِ ] ( اِخ ) نام قسمت بزرگی از اروپای قدیم و کشور آلمان کنونی. رجوع به آلمان شود. رومیان مملکتی را که در شرق رن تا ویستول و در شمال دانوب تا دریای بالتیک واقع بود ژرمانی مینامیدند. امروز از منطقه مذکور دولتهای هلند، آلمان ، دانمارک ، چکسلواکی ، لهستان و رومانی تشکیل یافته است. ژرمن ها به گلواها شباهت داشتند. تاسیت میگوید: «چشمهای آبی و خشمناک و موهای قرمز و قد بلند دارند». طوایف مذکور تا دیر زمانی چادرنشین بودند و در قرن چهارم اغلب آنها در یک جا بسر برده و به زراعت زمین میپرداختند. اراضی مال تمام قبیله بود و هر سال آن را بین خانواده های مختلف تقسیم میکردند. در مملکت ژرمانی شهر وجود نداشت ، فقط قصباتی یافت میشد که از کلبه های گرد یا مربع تشکیل گشته بود و هر یک باغ کوچکی داشت که دیوارهای کوتاه بر آن احاطه میکرد.
ملل عمده ژرمن : هرگاه کسی از مصب رود رن شروع میکرد و در ساحل آن پیش میرفت اول به فرانک ها برمیخورد که به دو دسته تقسیم میشدند: یکی فرقه سالین که قسمتی از خاک بلژیک را متصرف بود، و دیگری طایفه ری پوئر که در دنباله رودخانه تا شهر مایانس منزل داشت. در کنار رودخانه سن که شعبه ای است از رن ، بورگندها و واندال ها سکنی گرفته و در جنوب آن در مقابل آلزاس آلامانها رحل اقامت افکنده بودند. در طول رود دانوب قبیله مارکمان که اخیراً سوئو معروف بود سکنی داشت. بعض قبایل واندالها در مجارستان فعلی بودند و بالاخره در کنار دانوب سفلی و ساحل شمال دریای سیاه ویزیگت ها و اُسترگت ها مقیم بودند. در داخله ژرمانی مهمترین طوایف لمباردها بودند و انگل ها و ساکسن ها سواحل بحر شمال را از دانمارک تا رن در تصرف داشتند. ( ترجمه تاریخ رم آلبر ماله ص 334 ).


کلمات دیگر: