کلمه جو
صفحه اصلی

ژان لوسیلانسیو

فرهنگ فارسی

متولد به نیکوپولیس ( ارمنستان ) در حدود سال ۴۵۴ و متوفی به سال ۵۵۸ .

لغت نامه دهخدا

ژان لوسیلانسیو. [ ل ُ لا ی ُ ] ( اِخ ) ( قدیس ) اسقف کلنی متولد به نیکوپولیس ( ارمنستان ) در حدود سال 454 و متوفی به سال 558 م.


کلمات دیگر: