کلمه جو
صفحه اصلی

تنگ شدن

فارسی به انگلیسی

tauten, tighten


فرهنگ فارسی

کم وسعت شدن . ضیق گشتن

لغت نامه دهخدا

تنگ شدن. [ ت َ ش ُ دَ ] ( مص مرکب ) کم وسعت شدن. ( ناظم الاطباء ). ضیق گشتن. مقابل فراخ شدن :
ز بس کشته و خسته بر دشت جنگ
شد آوردگه را همه جای تنگ.
فردوسی.
از ایشان بکشتند چندان سپاه
کز آن تنگ شد جای آوردگاه.
فردوسی.
بیابان چنان شد ز هر دو سپاه
که بر مور و بر پشه شد تنگ راه.
فردوسی.
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شنا.
؟ ( از لغتنامه اسدی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا ).
تظلم زنانند بر شاه روم
که بر مصریان تنگ شد مرز و بوم.
نظامی.
از شوق اینکه روی تو گلرنگ می شود
گل را قبای رنگ به بر تنگ می شود.
عالی ( از آنندراج ).
جسم زار ما ز بس بالید از غمهای او
شد لباس زندگانی تنگ بر اندام ما.
سلیم ( ایضاً ).
|| سخت و دشوار شدن. در مضیقه شدن.
- تنگ شدن از چیزی ؛ در مضیقه آن افتادن :
بباشیم تا دشمن از آب و نان
شود تنگ و زنهار خواهد بجان.
فردوسی.
- تنگ شدن روزی ؛ سخت شدن معاش و زندگی بر کسی :
شنیدم که بر مرغ و مور و ددان
شود تنگ روزی ز فعل بدان.
( بوستان ).
- تنگ شدن زندگانی ؛ سخت شدن آن :
هر آنکس که پیش آید او را به جنگ
شود در جهان زندگانیش تنگ.
فردوسی.
- تنگ شدن عالم ؛ سخت و دشوار شدن جهان بر کسی :
تنگ شد عالم بر او ازبهر گاو
شورشور اندرفکند و گاوگاو.
رودکی.
- تنگ شدن عرصه ؛در سختی و فشار واقع شدن. ناتوان و درمانده شدن در اجرای امری.
- تنگ شدن کار ؛ سخت و دشوار شدن کارزار. صعب و مشکل شدن امری :
زمانی همی گفت کاین روز جنگ
بکار آیدم چون شود کار تنگ.
فردوسی.
چو شد زین نشان کار بر شاه تنگ
پس پشت شمشیر و از پیش سنگ.
فردوسی.
به روز چهارم چو شد کار تنگ
به پیش پدر شد دلاور پشنگ.
فردوسی.
عبداﷲ چون کارش سخت تنگ شد از جنگ بایستاد. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 176 ).
- تنگ شدن معاش ؛تنگ شدن روزی. سخت شدن زندگی. کم شدن وسایل زندگی.
- تنگ شدن نفس ؛ به سختی برآمدن دم. ( یادداشت بخط مرحوم دهخدا ) : تا نفس ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد... ( ذخیره خوارزمشاهی از یادداشت ایضاً ).

تنگ شدن . [ ت َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) کم وسعت شدن . (ناظم الاطباء). ضیق گشتن . مقابل فراخ شدن :
ز بس کشته و خسته بر دشت جنگ
شد آوردگه را همه جای تنگ .

فردوسی .


از ایشان بکشتند چندان سپاه
کز آن تنگ شد جای آوردگاه .

فردوسی .


بیابان چنان شد ز هر دو سپاه
که بر مور و بر پشه شد تنگ راه .

فردوسی .


رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ
ماغ را اندر شمرها سرد شد جای شنا.

؟ (از لغتنامه ٔ اسدی از یادداشت بخط مرحوم دهخدا).


تظلم زنانند بر شاه روم
که بر مصریان تنگ شد مرز و بوم .

نظامی .


از شوق اینکه روی تو گلرنگ می شود
گل را قبای رنگ به بر تنگ می شود.

عالی (از آنندراج ).


جسم زار ما ز بس بالید از غمهای او
شد لباس زندگانی تنگ بر اندام ما.

سلیم (ایضاً).


|| سخت و دشوار شدن . در مضیقه شدن .
- تنگ شدن از چیزی ؛ در مضیقه ٔ آن افتادن :
بباشیم تا دشمن از آب و نان
شود تنگ و زنهار خواهد بجان .

فردوسی .


- تنگ شدن روزی ؛ سخت شدن معاش و زندگی بر کسی :
شنیدم که بر مرغ و مور و ددان
شود تنگ روزی ز فعل بدان .

(بوستان ).


- تنگ شدن زندگانی ؛ سخت شدن آن :
هر آنکس که پیش آید او را به جنگ
شود در جهان زندگانیش تنگ .

فردوسی .


- تنگ شدن عالم ؛ سخت و دشوار شدن جهان بر کسی :
تنگ شد عالم بر او ازبهر گاو
شورشور اندرفکند و گاوگاو.

رودکی .


- تنگ شدن عرصه ؛در سختی و فشار واقع شدن . ناتوان و درمانده شدن در اجرای امری .
- تنگ شدن کار ؛ سخت و دشوار شدن کارزار. صعب و مشکل شدن امری :
زمانی همی گفت کاین روز جنگ
بکار آیدم چون شود کار تنگ .

فردوسی .


چو شد زین نشان کار بر شاه تنگ
پس پشت شمشیر و از پیش سنگ .

فردوسی .


به روز چهارم چو شد کار تنگ
به پیش پدر شد دلاور پشنگ .

فردوسی .


عبداﷲ چون کارش سخت تنگ شد از جنگ بایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 176).
- تنگ شدن معاش ؛تنگ شدن روزی . سخت شدن زندگی . کم شدن وسایل زندگی .
- تنگ شدن نفس ؛ به سختی برآمدن دم . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : تا نفس ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد... (ذخیره ٔ خوارزمشاهی از یادداشت ایضاً).
|| آشفته خاطر شدن . (ناظم الاطباء). ملول و غمزده شدن . غمگین شدن . اندوهناک شدن . و با دل ترکیب شود :
رخ شاه ایران پرآژنگ شد
وزآن کار دشمن دلش تنگ شد.

فردوسی .


دل شاه کاوس از آن تنگ شد
که از بزم جایش سوی جنگ شد.

فردوسی .


و مدتی ببود آنجا و بازگشت که دلش تنگ شد و امروز اینجا به غزنین است . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 249). رجوع به تنگدل و دلتنگ و تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود.
|| نایاب شدن . کم و دیریاب شدن .
- تنگ شدن چیزی ؛ کمیاب شدن آن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) : و اندر سال ستة و اربعمائة (406 هَ . ق .). غله تنگ شد.(تاریخ سیستان ).
- تنگ شدن خبر ؛ دشواریاب شدن آن . (از آنندراج ).
- تنگ شدن دستگاه ؛ بی چیز شدن . کم شدن مال و متاع :
چه بینید گفت ای سران سپاه
که ما را چنین تنگ شد دستگاه .

فردوسی .


گر به این دستور گردد دستگاه عیش تنگ
صبح نتواند تبسم را مکرر ساختن .

صائب (از آنندراج ).


- تنگ شدن قافیه ؛ نایاب و کمیاب شدن آن :
شاها چو دل دشمن تو قافیه شد تنگ
با آنکه مکرر شد چون جود شهنشاه .

فرخی .


- تنگ شدن کَرَم ؛ نایاب شدن جوانمردی . کم و دیریاب گردیدن کَرَم :
به فرّ شه ، که روزی ریز شاخست
کرم گر تنگ شدروزی فراخست .

نظامی .


- تنگ شدن وقت ؛ عبارت از کم فرصتی است . (از آنندراج ). نزدیک به آخر رسیدن آن . (یادداشت بخط مرحوم دهخدا).
|| در راه بد شدن . || لذیذ شدن . (ناظم الاطباء). || سخت نزدیک رفتن :
چو شد تنگ نزدیک تختش فراز
نبوسید تخت و نبردش نماز.

فردوسی .


چو رامین تنگ شد بر پای دیوار
بدیدش ویس از بالای دیوار.

(ویس و رامین ).


شد آنگه برش رازگوینده تنگ
نهان دشنه ٔ زهرخورده به چنگ .

(گرشاسبنامه ).


ملک برفرش دیباهای گلرنگ
جنیبت راند و سوی قصر شد تنگ .

نظامی .


رجوع به تنگ و دیگر ترکیبهای آن شود.


کلمات دیگر: