کلمه جو
صفحه اصلی

استاغ

فرهنگ فارسی

ستاغ: سترون، استرون، عقیم، نازا
عقیم

لغت نامه دهخدا

استاغ. [ اِ ] ( ص ) نازا. عقیم. عاقر. سترون.
- استاغ شدن شتر و گوسفند ؛ عَیط. عِیاط. باردار نگردیدن آنها سالهایی. نازایندگی.


کلمات دیگر: