کلمه جو
صفحه اصلی

لاله وش


مترادف لاله وش : سرخ فام، لاله رنگ، لاله فام، لاله گون

فارسی به انگلیسی

crinoid

فرهنگ اسم ها

اسم: لاله وش (دختر) (فارسی) (طبیعت، گل) (تلفظ: l.-vaš) (فارسی: لاله‌وش) (انگلیسی: lale-vash)
معنی: به رنگ لاله، لاله فام، لاله گون، ( مجاز ) زیبارو، ( لاله، وش ( پسوند شباهت ) )، مانند لاله

(تلفظ: lāle vaš) (لاله + وش (پسوند شباهت)) ، به رنگ لاله ، لاله فام ، لاله گون ؛ (به مجاز) زیبا رو.


مترادف و متضاد

سرخ‌فام، لاله‌رنگ، لاله‌فام، لاله‌گون


فرهنگ فارسی

برنگ لاله لاله فام لاله گون . یا لاله وشان . ۱- جمع لاله وش . ۲- رده ایست از خارپوستان که دارای بازوهای بزرگ حقیقی هستند و بدنشان از صفحات منظم آهکی پوشیده شده است . لاله وشان در دوران اول زمین شناسی بحد وفور میزیسته اند ولی گونه های امروز. این جانوران بسیار محدود است و غالبا در اعماق زیاد دریا میزیند و جنسی از این جانوران باسم لالئ دریایی در سواحل دریاهای معتدل فراوان است . آنتدون که نمون. فراوان لاله و شان امروزی است در دور. لاروی بوسیل. پایه ای بتخته سنگها می چسبد و در حالت بلوغ آزادانه در دریا شنا میکند . رنگ این حیوان قرمز نارنجی است . وجه تسمی. آن بمناسبت شباهت کاملش به گل لاله است لاله های دریایی کرینوئیدها .

لغت نامه دهخدا

لاله وش. [ ل َ / ل ِ وَ ] ( ص مرکب ) لاله سان. لاله مانند. شبه لاله. لاله گون. چون لاله.

فرهنگ عمید

لاله مانند، مانند لاله، لاله فام.


کلمات دیگر: