کلمه جو
صفحه اصلی

کهربایی

فارسی به انگلیسی

amber - like, amber - coloured, electrical, electric, white

amber - like, amber - coloured, electrical


electric, white


فارسی به عربی

کهربائی , کهرمان

عربی به فارسی

متخصص برق , مکانيک برق


الکتريکي , برقي , کهربايي , برق دهنده


مترادف و متضاد

amber (اسم)
کهربا، کهربایی، عنبر، رنگ کهربایی

electric (صفت)
کهربایی، الکتریکی، برقی، برق دهنده

فرهنگ فارسی

( صفت ) ۱ - منسوب به کهربا . ۲ - مغناطیسی .

لغت نامه دهخدا

کهربایی. [ ک َ رُ ] ( ص نسبی ) منسوب به کهربا. ( ناظم الاطباء ). || به رنگ کهربا.( از یادداشت به خط مرحوم دهخدا ): چهره از بیم کهربایی گشته. ( ظفرنامه از امثال و حکم ص 1476 ). || ( اصطلاح فیزیک ) مغناطیسی. ( فرهنگ فارسی معین ).

دانشنامه عمومی

دارای خصوصیات یا منسوب به کهربا
رنگ کهربایی

کهربایی (رنگ). رنگ کهربایی یا عنبری هر رنگی که درخشندگی کهربا را داشته باشد که در سنگ عنبر یا کهربا دیده می شود. ریشه کلمه انگلیسی amber لغت عنبر در زبان عربی است که برای همین کاربرد استفاده می شود.
فهرست نام رنگ ها


کلمات دیگر: