کلمه جو
صفحه اصلی

انجم نگار

فرهنگ فارسی

ستاره نگار نقاش که انجم نگارد ٠

لغت نامه دهخدا

انجم نگار. [ اَ ج ُ ن ِ ] ( نف مرکب ) ستاره نگار. نقاش که انجم نگارد :
انجم نگار سقفش در روی هر نگاری
همچون خلیل هذا ربی بخوانده آزر.
خاقانی.


کلمات دیگر: