کلمه جو
صفحه اصلی

گل تسبیح

فرهنگ فارسی

امام تسبیح . امام سبحه .

لغت نامه دهخدا

گل تسبیح. [ گ ُ ل ِ ت َ ]( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) امام تسبیح. ( غیاث ). امام سبحه. ( آنندراج ) ( مجموعه مترادفات ص 50 ) :
چه حرف از گل تسبیح میزنی صائب
خمش چو سنبل زنگار رنگ میبارد.
صائب ( از آنندراج ).


کلمات دیگر: