کلمه جو
صفحه اصلی

گشاده چینی

فرهنگ فارسی

روش قرار دادن کره‌های جامد هم‌شکل به‌طوری‌که چیدمان آنها حداکثر تخلخل را در بین کره‌ها داشته باشد


فرهنگستان زبان و ادب

{open packing} [زمین شناسی] روش قرار دادن کره های جامد هم شکل به طوری که چیدمان آنها حداکثر تخلخل را در بین کره ها داشته باشد


کلمات دیگر: