کلمه جو
صفحه اصلی

زی واش

فرهنگ فارسی

← فرایند زی‌واکنشگاهی غشایی


فرهنگستان زبان و ادب

{MBR} [مهندسی محیط زیست و انرژی] ← فرایند زی واکنشگاهی غشایی


کلمات دیگر: