کلمه جو
صفحه اصلی

زنجیر قلاب

فرهنگ فارسی

زنجیری که در انتهای واگن‌ها نصب می‌شود تا در شرایط اضطراری و در صورت عمل نکردن قلاب‌های اصلی عمل کند


فرهنگستان زبان و ادب

{side chains} [حمل ونقل ریلی] زنجیری که در انتهای واگن ها نصب می شود تا در شرایط اضطراری و در صورت عمل نکردن قلاب های اصلی عمل کند


کلمات دیگر: