کلمه جو
صفحه اصلی

درون قلبی

فرهنگ فارسی

ویژگی نوعی دارورسانی که در آن دارو مستقیماً به درون قلب تزریق می‌شود


فرهنگستان زبان و ادب

{intracardiac} [علوم دارویی] ویژگی نوعی دارورسانی که در آن دارو مستقیماً به درون قلب تزریق می شود


کلمات دیگر: