کلمه جو
صفحه اصلی

ناظر عام

فرهنگ فارسی

حاکم یا قائم مقام او که در صورت عدم تعیین ناظر خاص از طرف واقف بعنوان منصب ولایت عامه امور وقف را اداره میکند .

لغت نامه دهخدا

ناظر عام. [ ظِ رِ عام م ] ( ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) حاکم یا قائم مقام او که در صورت عدم تعیین ناظر خاص از طرف واقف به عنوان منصب ولایت عامه امور وقف را اداره می کند. ( یادداشت مؤلف ).


کلمات دیگر: