کلمه جو
صفحه اصلی

گوز دادن

فارسی به انگلیسی

fart

فرهنگ فارسی

( مصدر ) گوزیدن .

لغت نامه دهخدا

گوز دادن. [ دَ ] ( مص مرکب ) گوزیدن. رجوع به گوز و گوزیدن شود.

پیشنهاد کاربران

تلنگش دررفتن ؛ گوزیدن. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) .


کلمات دیگر: