کلمه جو
صفحه اصلی

ذره پرور

فارسی به انگلیسی

kind to inferiors, fostering particles, kind to inferios

kind to inferios, fostering particles


فرهنگ فارسی

( صفت ) ۱ - تربیت کننده ذره . ۲ - آنکه کسان و خدمتکاران خود را ترقی دهد مربی زیر دستان .

لغت نامه دهخدا

ذره پرور. [ ذَرْ رَ / رِ پ َرْ وَ ] ( نف مرکب ) تربیت کننده ذرّه. مجازاً، مربّی زیردستان و برکشنده آنان.

فرهنگ عمید

آن که مردم ضعیف و حقیر و زیر دستان خود را پرورش دهد و به مقام و مرتبهای برساند.


کلمات دیگر: