کلمه جو
صفحه اصلی

مینوچهر

فرهنگ اسم ها

اسم: مینوچهر (دختر) (فارسی) (تلفظ: minu čehr) (فارسی: مينوچهر) (انگلیسی: minu-chehr)
معنی: با روی چون بهشت، زیباروی، منوچهر، ( مینو = بهشت، چهر = چهره )، بهشت چهره، بهشتی روی، ( به مجاز ) حوروش و زیبارو، ( مینو = بهشت + چهر = چهره )، دارای چهره ای چون بهشت

(تلفظ: minu čehr) (مینو = بهشت + چهر = چهره) ، بهشت چهره ، بهشتی روی ؛ (به مجاز) حوروش و زیبارو .


فرهنگ فارسی

با روی چون بهشت زیباروی

لغت نامه دهخدا

مینوچهر. [ چ ِ ] ( ص مرکب ) با روی چون بهشت. زیباروی. ( از برهان ). منوچهر.


کلمات دیگر: