کلمه جو
صفحه اصلی

توصیۀ راداری

فرهنگ فارسی

توصیه باتوجه‌به اطلاعاتی که از مشاهدات راداری به دست می‌آید


فرهنگستان زبان و ادب

{radar advisory} [حمل ونقل هوایی، علوم نظامی] توصیه باتوجه به اطلاعاتی که از مشاهدات راداری به دست می آید


کلمات دیگر: