کلمه جو
صفحه اصلی

دیریژابل

فرهنگ فارسی

قابل هدایت، نوعی بالون که درجنگ جهانی اول ساختند

لغت نامه دهخدا

دیریژابل. [ ب ْ ] ( فرانسوی ، اِ ) قسمی بالون که خلبان میتواند آن را بهر جهت که بخواهد براند. نوعی سفینه هوایی.


کلمات دیگر: