کلمه جو
صفحه اصلی

انتقال دوسیمه

فرهنگ فارسی

انتقالی که ازطریق دو سیم صورت می‌گیرد، مانند زوج‌سیم تابیده در حلقۀ دسترسی (access loop)


فرهنگستان زبان و ادب

{two-wire transmission/ two wire transmission} [مهندسی مخابرات] انتقالی که ازطریق دو سیم صورت می گیرد، مانند زوج سیم تابیده در حلقۀ دسترسی (access loop )


کلمات دیگر: