کلمه جو
صفحه اصلی

اشناذ جرد

فرهنگ فارسی

قریه ایست در نهاوند . قریه ایست سلفی ابو العباس احمد بن حسن بن محمد بن علی اشناذ جردی بدان منسوبست .

لغت نامه دهخدا

اشناذجرد. [ اَ ج ِ ] ( اِخ ) قریه ای است در نهاوند. ( مراصد الاطلاع ). قریه ای است.... سلفی ابوالعباس احمدبن حسن بن محمدبن علی اشناذجردی بدان منسوب است.... و گفت وی در نهاوند این اشعار را برای من انشاد کرد:
فؤادی منک منصدع جریح
ونفسی لاتموت فتستریح
و فی الاحشاء نارٌ لیس تطفی
کأن وقودها قصب و ریح.
( از معجم البلدان ).


کلمات دیگر: